1.  Urusan Pindahmilik Tanah kepada Pembeli Rumah.

 • Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk urusan pindahmilik tanah.
  • Borang 14 A (Borang Pindahmilik Tanah)
  • Borang PDS 15 (Borang Taksiran cukai)
  • Salinan Geran
  • Salinan kad pengenalan penjual & pembeli
  • Bukti pembayaran hasil tanah bagi tahun semasa( resit bayaran cukai tanah)

2.  Pendaftaran Cagaran Hakmilik kepada pembiaya.

 • Cagaran bermaksud harta yang dibeli digadai atau diserahhak kepada pembiaya sebagai jaminan bagi menjaga kepentingan peminjam dan pembiaya.
 • Tujuan urusan cagaran adalah untuk dijadikan sebagai jaminan kepada pembiaya yang memberi pinjaman dan selain itu untuk membolehkan bayaran pinjaman dikeluarkan kepada Penjual/ Pemaju.
 • Peguam perlu melengkapkan Borang Pendaftaran Cagaran (Borang 16A KTN)

3.  Tuntutan bayaran kemajuan kerja daripada BPP/ Bank.

 • Penyediaan jadual bayaran kepada perjanjian kontrak membina rumah dan tanah milik sendiri atau yang dibeli melalui pinjaman perumahan hendaklah mengikut peringkat kesiapan seperti berikut:

 

1. Apabila perjanjian selesai ditandatangani 10 %
2. Dalam tempoh dua puluh satu hari selepas peminjam menerima notis bertulis dari kontraktor menyatakan siapnya:
(a) Kerja-kerja asas dan pertapakan bangunan 15 %
(b) Rangka konkrit bertetulang bangunan 10 %
(c) Dinding-dinding bangunan tersebut berserta rangka-rangka pintu dan tingkap terpasang pada tempatnya 10 %
(d) Memasang bumbung, pendawaian elektrik dan saluran paip(tanpa lengkapan) pada bangunantersebut 10 %
(e) Kerja melapis dalam dan luar bangunan tersebut 10 %
(f) Jalan, parit dan saluran najis bangunan tersebut 15 %
3. Semasa serahan pemilikan kosong dan sambungan bekalan elektrik dan air pada bangunan 15 %
4. Dipegang oleh peguamcara sebagai Pemegang Pertaruhan untuk bayaran kepada kontraktorseperti berikut: 5 %
(a) Apabila tamat tempoh enam(6) bulan selepas serahan pemilikan kosong – (2.5%)
(b) Apabila tamat tempoh lapan belas (12) bulan selepas pemilikan kosong (2.5%)